Amirim logo final
 אודות תכנית "אמירים" לטיפוח מצטייני בתי ספר

האגף למחוננים ומצטיינים בשיתוף אגפי הגיל, מפעיל החל משנה"ל תשס"ח תכנית בה נוטלים חלק מבתי הספר היסודיים ועל יסודיים. במסגרת התכנית מופעלות בבתי הספר הללו מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים. בתי הספר המשתתפים בתכנית מפתחים ומפעילים תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר.

התכנית המומלצת לטיפוח מצוינות והצטיינות מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של  פרופ'  רנזולי. מודל זה הנו המודל  הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו (ון טסל בסקה, 2007). התכנית מתחילה בבית הספר היסודי  נמשכת לאורך שנות הלימוד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, ומתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.

מטרות התוכנית

  1. עידוד בתי הספר לטפח מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים.
  2. פיתוח אווירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות הן של תלמידים והן של מורים
  3. הרחבת הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפוח הצטיינות של תלמידים ומורים.
  4. פיתוח תכניות ייחודיות, שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים או/ו בקבוצות.
כניסה למערכת